Sản phẩm

HINO SERIES 500

XE TẢI HINO FC9JLTC (Tải 7 tấn thùng dài 6m8)

XE TẢI HINO FC9JJTC (Tải 7 tấn thùng dài 5m8)

XE TẢI HINO FG8JP7A (Tải 9 tấn thùng dài 7m4)

XE TẢI HINO FG8JT7A (Tải 9 tấn thùng dài 8m8)

XE TẢI 9 TẤN HINO FG8JJ7A DÀI 5M2

XE TẢI HINO FC9JETC (6.4 tấn thùng dài 4m1)

Xe tải Hino 15 tấn - FL8JW7A dài

XE HINO FL8JT7A (Tải 16 tấn thùng dài 7m7)

XE TẢI HINO FM8JW7A (Tải 16 tấn thùng dài 9m4, 6x4 2 cầu thật)