Sản phẩm

HINO SERIES 300

Xe tải Hino 1.9 tấn - XZU650L

Xe tải Hino 3.5 tấn - XZU720L

Xe tải Hino 5 tấn -XZU730L